Obchodné podmienky

(Vzorové) Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PREDAJI TOVARU NA DIAĽKU PRE SPOTREBITEĽOV 
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).
1.2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred VOP.
1.3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú výslovne upravené v kúpnej zmluve alebo VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“).
2. Zmluvné strany
2.1. Predávajúci:  
Obchodné meno: Swiss TRADE, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 17, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov 
Registrácia: spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č: 157468/B
IČO: 54 288 452
DIČ: 2121631347
Web: www.kolobezky-micro.sk
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4812 0989
Miesto osobného odberu: Prevádzka Cyklošpeciality.sk, Račianska 26/D (Urban Residence)
831 02 Bratislava
(ďalej len „predávajúci“)
2.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (spotrebiteľ) (ďalej len „kupujúci“).
3. Orgán dozoru a orgán alternatívneho riešenia sporov
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5 
820 07 Bratislava 27 
tel. č.: + 421 2 58272 172, + 421 2 58272 104
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32
820 07 Bratislava 27 
tel. č.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141
4. Objednávka tovaru
4.1. Objednávku tovaru môže kupujúci vytvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:
4.1.1. Objednávka bez registrácie užívateľského účtu kupujúceho vyplnením formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
4.1.2. Objednávka s registráciou užívateľského účtu kupujúceho vyplnením formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
4.2. Po registrácii užívateľského účtu je kupujúci oprávnený pristupovať prostredníctvom webového rozhrania k vytvorenému užívateľskému účtu a využívať ho na vytváranie objednávok a komunikáciu s predávajúcim. 
4.3. Predávajúci predpokladá, že všetky osobné údaje kupujúceho uvedené kupujúcim pri registrácii užívateľského účtu sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku uvedenia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych alebo nepravdivých údajov kupujúcim alebo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby k užívateľskému účtu kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, ak ho kupujúci nevyužíva po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušil povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
4.4. Po vytvorení objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky.  Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter.
4.5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.
5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
5.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailová správa o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru označená ako "potvrdenie objednávky" alebo obdobným označením s rovnakým významom. 
5.2. V prípade zistenia vyššej ceny alebo rozdielneho termínu dodania má predávajúci povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny alebo termínu dodania pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny alebo termínu dodania a následným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.
5.3. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho riadi okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu objednávku tovaru v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený odmietnuť akceptovanie objednávky kupujúceho. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, ak pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6. Dodacie a platobné podmienky
6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v akceptovaní objednávky, najneskôr do 60 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo inak dohodnutej lehote je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.
6.2. Miestom dodania tovaru je miesto určené v kúpnej zmluve predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, najskôr však zaplatením úplnej kúpnej ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
6.4. Ak má predávajúci v zmysle kúpnej zmluvy dopraviť tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru splnomocnenou osobou a potvrdiť prevzatie tovaru podpisom na protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Náklady na prípadné opakované doručovanie tovaru na dohodnuté miesto hradí kupujúci.
6.5. Kupujúci je pri doručení zásielky povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu, stav a kompletnosť obsahu zásielky. V prípade zistenia poškodenia kupujúci oznámi túto skutočnosť  dopravcovi a v jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Ak je tovar poškodený alebo zásielka nekompletná, je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru alebo o nekompletnosti obsahu zásielky (škodový zápis/ škodový protokol), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci doručí škodový zápis predávajúcemu bezodkladne po jeho vyhotovení. Len na základe škodového zápisu môže predávajúci uplatniť reklamáciu u dopravcu. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri doručení zásielky zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil.
6.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar riadne a včas v zmysle kúpnej zmluvy.
6.7. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.
7. Darčekové poukážky
7.1. Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.
7.2. Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom hodnota poukážky sa uplatní ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť iba v celej hodnote v rámci jedného nákupu, nie je možné uplatniť ju po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť, preplatok sa nevracia.
7.3. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená darčekovou poukážkou, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky zaslaním darčekovej poukážky na adresu uvedenú kupujúcim.
8. Odstúpenie od zmluvy
8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
8.2. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť za účelom zistenia vlastností a funkčnosti tovaru. Zistiť vlastnosti a funkčnosť tovaru neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
8.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu predávajúceho uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. VOP. 
8.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
8.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
8.6. Kupujúci je pri odstúpení od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., podľa možnosti v originálnom obale, a to na adresu miesta osobného odberu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. VOP. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
8.7. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberie. Predávajúci odporúča kupujúcemu zasielaný tovar poistiť.
8.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred doručením vráteného tovaru.
8.9. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
8.10. Ak predávajúci poskytne k tovaru darček, príslušná darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou, ktorá ustanovuje, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.
9. Záručné podmienky
9.1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru (t.j. odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať). Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
9.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
9.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne riadne a včas odstránená.
9.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.
9.6. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
1. nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
11. neodborným zásahom, poškodením alebo zásahom vyššej moci,
12. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.
9.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Na účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci pre vady tovar riadne užívať, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát a za väčší počet rôznych odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10. Reklamačný poriadok
10.1. Kupujúci je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu podľa platného reklamačného poriadku bezodkladne po zistení vady tovaru.
10.2. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho s tovarom vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
10.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
10.4. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, keď je predávajúcemu doručený tovar s príslušenstvom a dokumentáciou spolu s formulárom na uplatnenie reklamácie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
10.5. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru a poučí kupujúceho o jeho právach. 
10.6. Na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré zo svojich práv si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
10.7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
10.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru (opravy) vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
10.9. O ukončení reklamačného konania a jeho výsledku informuje predávajúci kupujúceho dokladom o vybavení reklamácie (reklamačný protokol).
10.10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
10.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
11. Platforma riešenia sporov online
11.1. Kupujúci je oprávnený použiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov online (ďalej len „platforma RSO“) v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
12. Ochrana osobných údajov
12.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho považuje za prísne dôverné a spracúva ich v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú dostupné na webovej stránke predávajúceho.
12.2. Pri vyzdvihnutí tovaru, ktorý bol uhradený vopred, vybavovaní reklamácie alebo vrátení platieb predávajúci môže požadovať predloženie identifikačného dokladu osoby za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia identifikačného dokladu osoby predávajúci môže odmietnuť tovar či peniaze vydať.
13. Záverečné ustanovenia
13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť znenie VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny znenia VOP je splnená zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa riadi znením VOP účinným v čase, v ktorom bola zmluva uzavretá. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
13.2. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
13.3. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. písomne prostredníctvom listových zásielok.
13.4. Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky potvrdiť, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Neviete si vybrať vhodnú kolobežku?

Radi Vám poradíme:

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať